Regulamin Portalu Startup Booster

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy StartUp Boosterdziałający pod adresem https://startupbooster.pl (dalej: Serwis) jest prowadzony przez: Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, adres do doręczeń: Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123a, 18 piętro, 02-017 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000442857, numer NIP: 521-364-12-11, numer REGON: 146433467, numer BDO: 000460502.
 2. Regulamin określa w szczególności:
  • a) zasady korzystania z Serwisu;
  • b) warunki składania zamówień na Produkty dostępne w Serwisie;
  • c) czas i zasady realizacji zamówień;
  • d) warunki i formy płatności;
  • e) uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy;
  • f) zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
  • g) szczególne uprawnienia Klienta będącego konsumentem.
 3. StartUp Booster prowadzi sprzedaż i świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy zawierane przez Klienta ze StartUp Booster za pośrednictwem Serwisu są umowami zawartymi na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 5. Przeglądanie Serwisu nie wymaga rejestracji, a samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Produkty nie wymaga zarejestrowania konta.
 6. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Serwisie, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie.
 7. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu.
 8. Klientem może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  • a) StartUp Booster – serwis internetowy działający pod adresem https://startupbooster.pl (dalej: Serwis) prowadzony przez: Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, adres korespondencyjny: Atlas Tower, Aleje Jerozolimskie 123A, piętro 18, 02-017 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000442857, dla której został nadany NIP: 521-364-12-11, REGON: 146-433-467, BDO: 000460502.
  • b) Klient – osoba korzystająca z Serwisu, nabywająca Usługi oraz Usługi cyfrowe, świadczone przez StartUp Booster w ramach Serwisu.
  • c) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • d) Usługi – usługi świadczone przez StartUp, oferowane Klientom za pośrednictwem Serwisu.
  • e) Usługa cyfrowa – usługa cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, świadczona przez StartUp Booster, oferowana Klientom za pośrednictwem Serwisu.
  • f) Produkty – Usługi lub Usługi cyfrowe.
  • g) Serwis – strona internetowa pod adresem https://startupbooster.pl za pomocą której StartUp Booster świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Klienta, jak również oferuje Klientom Produkty i umożliwia zawieranie umów.
  • h) Umowa – umowa zawarta pomiędzy StartUp Booster i Klientem za pośrednictwem Serwisu.
  • i) Konto – indywidualne konto Klienta w Serwisie, umożliwiające mu korzystanie z  Usług oraz Usług cyfrowych oraz zawieranie Umów, po zalogowaniu.
  • j) Dni robocze – wszystkie dni z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
  • k) Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Klienta do jego realizacji w Serwisie, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia.
  • l) Regulamin – niniejszy regulamin.
 10. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient podał nieprawdziwe dane, StartUp Booster ma prawo odstąpić od realizacji Umowy, powiadamiając o tym Klienta.
 11. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu poczty elektronicznej, StartUp Booster nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Usługi lub Usługi cyfrowej, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 12. Informacje zawarte w Serwisie, w tym w szczególności ogłoszenia, reklamy oraz cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje zawarte w Serwisie stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia Umowy, opisane w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 13. StartUp Booster ma obowiązek dostarczyć Klientowi będącemu Konsumentem, w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia, informacji w szczególności o:
  • a) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem,
  • b) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
  • c) prawie odstąpienia od umowy lub braku tego prawa,
  • d) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
   e) minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy.
 14. W przypadku, gdy StartUp Booster przewiduje możliwość przyjmowania od Klientów zamówień indywidualnych (na zamówienie), zamówienia takie mogą być przez Klientów składane za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej StartUp Booster wskazanego w Serwisie. W takim przypadku, StartUp Booster dokonuje wyceny i przesyła ją na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 15. Czas realizacji zamówienia indywidualnego (na zamówienie) ustalany jest indywidualnie.
 16. Serwis obsługuje Klientów na terytorium Polski, chyba że oferta StartUp Booster
  w Serwisie zawiera odmienne postanowienia.

§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. Do przeglądania Serwisu, niezbędne jest:
  • a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
  • b) przeglądarka internetowa umożliwiająca akceptację plików cookies; na przykład Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji;
  • c) akceptacja niezbędnych plików cookies.
 2. Do korzystania z funkcjonalności Serwisu, w szczególności do rejestracji w Serwisie lub składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowej realizacji Usług, a także zapewnienia bezpieczeństwa. Blokada plików cookies, a także wykorzystywanie aplikacji zewnętrznych służących do ich blokowania, może skutkować nieprawidłowym działaniem Serwisu, a także uniemożliwić prawidłową realizację Usługi, za co StartUp Booster nie ponosi odpowiedzialności.

§ 3 Świadczenie Usług

 1. StartUp Booster świadczy na rzecz Klientów Usługi, których rodzaj, zakres i szczegółowy opis, są wskazane w Serwisie. Usługi polegają w szczególności na prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, komunikacji i finansów.
 2. Usługi świadczone są w sposób wskazany w Serwisie, w szczególności na stronie dotyczącej danej Usługi.
 3. StartUp Booster zamieszcza w Serwisie informacje na temat sposobu składania przez Klienta zamówienia na Usługi. Klient w celu złożenia zamówienia, wskazuje Usługi, którymi jest zainteresowany, a następnie wprowadza dane niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usługi, w tym określa sposób realizacji Usługi (jeśli dotyczy)
  i metodę płatności.
 4. Jeżeli do złożenia zamówienia w Serwisie, używa się przycisku lub podobnej funkcji, są one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.
 5. Złożenie i zatwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta wynagrodzenia za Usługi i ewentualne koszty dodatkowe. Potwierdzenie zamówienia przez StartUp Booster jest momentem zawarcia umowy o świadczenie usług pomiędzy StartUp Booster a Klientem.
 6. O terminie rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Usług Klient jest informowany przed zawarciem Umowy, w szczególności za pośrednictwem Serwisu.
 7. Jeżeli, na wyraźne żądanie Klienta, wykonywanie Usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, StartUp Booster wymaga od Klienta złożenia oświadczenia:
  • a) zawierającego takie wyraźne żądanie na trwałym nośniku;
  • b) że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez StartUp Booster.
 8. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na rozpoczęcie wykonywania Usługi  świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, dostarczenie usługi następuje po upływie terminu na odstąpienie przez Klienta od umowy, chyba że StartUp Booster w Serwisie nie oferuje Klientom możliwości zawierania Umów bez wyrażenia takiej zgody.
 9. Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 10. StartUp Booster może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny strony uznają:
  • a) istotną reorganizację StartUp Booster;
  • b) wystąpienie awarii bądź utrudnień (w szczególności technicznych), niezawinionych przez StartUp Booster, uniemożliwiających bądź istotnie utrudniających świadczenie Usług na rzecz Klienta;
  • c) opóźnienie Klienta w zapłacie wynagrodzenia na rzecz StartUp Booster;
  • d) istotne naruszenie Umowy lub Regulaminu przez Klienta.

§ 4 Odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z Umową

 1. Reklamacja dotycząca Usług świadczonych niezgodnie z Umową powinna zawierać żądanie, zależne od charakteru Usługi.
 2. Reklamacja dotycząca braku zgodności Usługi z Umową zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania.
 3. W przypadku, w którym StartUp Booster nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.
 4. StartUp Booster informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku.
 5. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej Usługi, StartUp Booster wykonuje Usługę w sposób prawidłowy, dokonuje zwrotu całości albo części otrzymanego wynagrodzenia na rzecz Klienta lub dokonuje na rzecz Klienta innych świadczeń, w zależności od rodzaju Usługi i okoliczności sprawy.
 6. Odpowiedzialność StartUp Booster ograniczona jest do wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej Usługi. Odpowiedzialność StartUp Booster za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi nie obejmuje utraconych korzyści.
 7. Odpowiedzialność StartUp Booster z tytułu wad Usług, a także niewykonania
  / nienależytego wykonania umowy zawartej z Klientem, jest wyłączona w przypadku umów zawartych na rzecz Klienta niebędącego:
  • a) Konsumentem;
  • b) osobą fizyczną zawierającą ze StartUp Booster umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 5 Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

 1. Zapisy niniejszego paragrafu oraz paragrafu następnego Regulaminu, zgodnie z przepisami rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, stosuje się do Umów o dostarczanie treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawartych z:
  • a) Konsumentem, lub
  • b) osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. StartUp Booster zamieszcza w Serwisie informacje na temat sposobu składania przez Klienta zamówień na Usługi cyfrowe. Klient w celu złożenia zamówienia, w szczególności wskazuje Usługi cyfrowe, którymi jest zainteresowany, a następnie wprowadza dane niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usługi cyfrowej, w tym określa sposób realizacji Usługi (jeśli dotyczy) i metodę płatności.
 3. Jeżeli do złożenia zamówienia w Serwisie, używa się przycisku lub podobnej funkcji, są one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.
 4. Złożenie i zatwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta wynagrodzenia za Usługi cyfrowe i ewentualne koszty dodatkowe. Potwierdzenie zamówienia przez StartUp Booster jest momentem zawarcia umowy o świadczenie Usług cyfrowych z Klientem.
 5. StartUp Booster dostarcza Klientowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że strony postanowiły inaczej, w szczególności inny termin wskazany został w Serwisie na stronie danej Usługi cyfrowej. Zapis nie ma zastosowania, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, dostarczenie usługi następuje po upływie tego terminu.
 6. StartUp Booster informuje, że wyrażenie zgody, o której mowa w ustępie poprzednim, powoduje utratę prawa Klienta do odstąpienia od umowy.
 7. StartUp Booster może z ważnych przyczyn dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności ważny interes Klienta bądź StartUp Booster. StartUp Booster informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonanej zmianie. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, StartUp Booster jest zobowiązany poinformować Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. Klient może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany.
 8. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 9. StartUp Booster może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny strony uznają:
  • a) istotną reorganizację w przedsiębiorstwie StartUp Booster;
  • b) wystąpienie awarii bądź istotnych utrudnień (w szczególności technicznych)
   w funkcjonowaniu Serwisu, niezawinionych przez StartUp Booster;
  • c) opóźnienie Klienta w zapłacie wynagrodzenia na rzecz StartUp Booster;
  • d) istotne naruszenie Umowy lub Regulaminu przez Klienta.
 10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta.

§ 6 Odpowiedzialność za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową.

 1. Jeżeli StartUp Booster nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli StartUp Booster nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy. Zapis nie ma zastosowania, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.
 2. StartUp Booster ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych:
  • a) jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
  • b) w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.
 3. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 4. StartUp Booster może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla StartUp Booster.
 5. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • a) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 ustawy o prawach konsumenta;
  • b) StartUp Booster nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust. 4 ustawy o prawach konsumenta;
  • c) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że StartUp Booster próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  • d) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m ustawy o prawach konsumenta;
  • e) z oświadczenia StartUp Booster lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.
 8. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, StartUp Booster może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Klient zwraca nośnik niezwłocznie.
 9. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, StartUp Booster jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 10. StartUp Booster dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Odpowiedzialność StartUp Booster ograniczona jest do wartości treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która miała być dostarczona. Odpowiedzialność StartUp Booster za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi cyfrowej lub niedostarczeniem treści cyfrowej nie obejmuje utraconych korzyści.
 12. Reklamacja dotycząca braku zgodności Usługi cyfrowej z Umową zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania.
 13. W przypadku, w którym StartUp Booster nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.
 14. StartUp Booster informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku.
 15. Odpowiedzialność StartUp Booster z tytułu braku zgodności z umową treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, a także niewykonania / nienależytego wykonania Umowy zawartej z Klientem, jest wyłączona w przypadku umów zawartych z Klientem niebędącym:
  • a) Konsumentem;
  • b) osobą fizyczną zawierającą ze StartUp Booster umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 7 Ceny Produktów

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanych w Serwisie Produktach są cenami brutto, to znaczy, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskiej walucie (złoty – PLN).
 2. Jeśli w Serwisie na stronie danego Produktu lub w toku składania przez Klienta zamówienia StartUp Booster nie określił odmiennie sposobu spełnienia świadczenia, sposoby dostawy Produktów są następujące:
  • a) w przypadku Usług cyfrowych – na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta;
  • b) w przypadku pozostałych Usług – w sposób określony w Serwisie na stronie danej Usługi lub w toku składania przez Klienta zamówienia, wynikający w szczególności z rodzaju Usługi.
 3. W Serwisie StartUp Booster  wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania przez Klienta zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania Produktu

§ 8 Sposoby płatności

 1. W Serwisie StartUp Booster wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia przez Klienta, jasne i czytelne informacje o akceptowanych sposobach płatności.
 2. Jeśli w Serwisie – na stronie danego Produktu lub w toku składania przez Klienta zamówienia, StartUp nie określił odmiennie sposobu płatności, Klient dokonuje zapłaty w jeden z następujących sposobów:
  • a) przelewem za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez StartUp Booster, pozwalający na dokonywanie szybkich płatności za zamówienie;
  • b) zwykłym przelewem bankowym, na rachunek wskazany przez StartUp Booster.
 3. Klient, aby móc skorzystać z jednego z systemów płatności elektronicznych, musi zaakceptować regulamin i warunki korzystania z danego systemu płatności elektronicznej. Lista dostępnych w Serwisie systemów płatności elektronicznych dostępna jest podczas finalizacji zamówienia.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. StartUp Booster nie umożliwia Klientom dokonywania płatności gotówką.

§ 8 Sposoby płatności

 1. W Serwisie StartUp Booster wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia przez Klienta, jasne i czytelne informacje o akceptowanych sposobach płatności.
 2. Jeśli w Serwisie – na stronie danego Produktu lub w toku składania przez Klienta zamówienia, StartUp nie określił odmiennie sposobu płatności, Klient dokonuje zapłaty w jeden z następujących sposobów:
  • a) przelewem za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez StartUp Booster, pozwalający na dokonywanie szybkich płatności za zamówienie;
  • b) zwykłym przelewem bankowym, na rachunek wskazany przez StartUp Booster.
 3. Klient, aby móc skorzystać z jednego z systemów płatności elektronicznych, musi zaakceptować regulamin i warunki korzystania z danego systemu płatności elektronicznej. Lista dostępnych w Serwisie systemów płatności elektronicznych dostępna jest podczas finalizacji zamówienia.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. StartUp Booster nie umożliwia Klientom dokonywania płatności gotówką.

§ 9 Zasady korzystania z Kodu rabatowego

 1. W celu skorzystania z Kodu rabatowego, Klient podczas składania zamówienia w Serwisie w trakcie wypełnienia formularza zamówienia w polu oznaczonym „Kod rabatowy” wpisuje odpowiedni ciąg znaków, a następnie potwierdza wykorzystanie kodu poprzez przycisk „Sprawdź kod”.
 2. Użycie Kodu rabatowego spowoduje obniżenie ceny Produktu.
 3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony.
 4. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.
 5. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego. W takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Serwisie.
 6. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez Klienta konta w Serwisie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Serwisie.
 7. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
 8. StartUp Booster ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.
 9. Jeżeli Kod rabatowy został użyty niezgodnie z Regulaminem, StartUp Booster zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, w których wykorzystano kupon, o czym poinformuje Klienta.

§ 10 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Klienta, który jest Konsumentem, lub do osoby fizycznej zawierającej ze StartUp Booster umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient wskazany w ust. 1 ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego bądź postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej. Umowę, od której Klient wskazany w ust. 1 odstąpił, uważa się za niezawartą.
 3. Do odstąpienia od umowy wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesyłanie do StartUp Booster, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza:
  • a) wysłanie pisemnego oświadczenia na adres StartUp Booster wskazany w Regulaminie lub Serwisie, lub
  • b) wysłanie oświadczenia w formie dokumentowej na adres e-mail StartUp Booster  wskazany w Regulaminie lub Serwisie.
 6. StartUp Booster niezwłocznie przesyła Klientowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób elektroniczny.
 7. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, StartUp Booster zobowiązany jest do zwrotu Klientowi zapłaconej kwoty za Produkt w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.
 8. StartUp Booster dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze StartUp Booster inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim otrzymał od StartUp Booster potwierdzenie zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:
  • a) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • b) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 11. StartUp Booster dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

§ 11 Zwrot zapłaconej przez Klienta należności

 1. StartUp Booster dokona zwrotu środków pieniężnych, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zapłacie, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w przypadku:
  • a) odstąpienia od umowy w całości lub w części (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) w przypadku zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;
  • b) uznania reklamacji i  świadczenia Usługi / Usługi cyfrowej zgodnie z umową;
  • c) uznania prawa do żądania obniżenia ceny Produktu.

§ 12 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez Serwis. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) StartUp Booster.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, poprzez zgłoszenie StartUp Booster rezygnacji .

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. StartUp Booster informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych Klienta przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego zagrożenia, Klient powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym w szczególności używać programów antywirusowych, posiadać aktualne wersje przeglądarek internetowych oraz system operacyjnych oraz nie korzystać z otwartych punktów dostępowych.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie StartUp Booster nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. StartUp Booster nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę,
  z których korzysta Klient, w tym w wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych, powodujące np. brak lub zakłócenia w dostępie do strony internetowej Serwisu.
 4. StartUp Booster informuje, że wyświetlanie wizualizacji Produktów w systemie teleinformatycznym Klienta, podczas korzystania z Serwisu, jest uzależnione od szeregu czynników, w tym rodzaju matrycy wyświetlacza, proporcji, rozdzielczości, metody jej podświetlenia, zastosowanych technologii i sprawności elektroniki sterującej oraz ustawień. Rozbieżności pomiędzy wizualizacją dostępną w systemie teleinformatycznym Klienta a rzeczywistym wyglądem Produktu, nie mogą być podstawą reklamacji.
 5. StartUp Booster informuje, że wszelkie zamieszczane w Serwisie znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez StartUp Booster wyłącznie dla celów informacyjnych.
 6. StartUp Booster w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. StartUp Booster zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności Serwisu, w  szczególności w celu dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub modernizacyjnych.
 8. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych w Serwisie są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.
 9. StartUp Booster zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.) . Klienci oraz osoby odwiedzające Serwis zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących StartUp Booster oraz podmiotom trzecim. Klient lub osoba odwiedzająca Serwis ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 10. Klient nie może umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych lub naruszających dobro osób trzecich, jak również nie może publikować linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych lub urągających godności innych osób.
 11. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania Serwisu lub jego elementy techniczne.
 12. O każdej zmianie Regulaminu StartUp Booster zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych Klientów Serwisu, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć Konto. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy zawarte przed dniem wejścia zmian w życie.
 13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy:
  • 1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  • 2) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  • 3) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 14. Spory związane z Umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”. Zapis niniejszy nie dotyczy Umów zawieranych z Konsumentem.
 15. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i StartUp Booster. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
 16. Regulamin obowiązuje od dnia: 1 stycznia 2023 r.

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie
w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

Shopping Cart

W ramach naszej strony wykorzystywane są pliki cookies w celach technicznych, analitycznych i marketingowych. Pełne informacje o ich działaniu oraz wytyczne jak wyłączyć cookies znajdują się w naszej Polityce Cookies.